Alapszabály 2012. április

 

ALAPSZABÁLY

 

I. ALAPÍTÓ NYILATKOZAT

A Baráti Társaságnak, mint kulturális egyesületnek az a célja, hogy helyi civil szervezetként Szentendrén és tágabb környezetében, a Dunakanyar mindkét oldalán élőket tevékenységébe vonva az Izrael Állammal és a zsidósággal kapcsolatos, nem ritkán széleskörűen elterjedt, helytelen vagy fél-információkon alapuló téves nézetekkel szemben fellépjen, hiteles tájékoztatást adjon aktivistái, esetenként meghívott előadók segítségével.

 

Izrael és a zsidóság kultúrájáról, történelméről, népének sorsáról beszélve, megismertetve honfitársainkkal Izrael államának és lakóinak – addig sokak által – misztifikált gazdasági és tudományos eredményeit, kulturális értékeit, politikai és etnikai struktúráját, múltját és jelenét. A Kulturális Egyesület céljának tekinti

 

· az egyetemes zsidóság több ezer éves, illetve a magyarországi zsidóság több száz éves történelmi és kulturális hagyományainak ápolását, megőrzését, mint terjesztendő értékeket;

· Izrael Állammal kapcsolatos politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális, sport és egyéb tárgyú kérdések megvitatását, terjesztését, megismertetését a közvéleménnyel;

· Izrael és az arab népek együttélésének problémáit elemezve, azt példaként felhasználva, az eltérő kultúrák együttélésének lehetőségét vizsgálja, a hazai gyakorlattal összevetve;

· a kapcsolattartást hasonló tevékenységet folytató izraeli és magyarországi társadalmi szervezetekkel;

· a Magyar Köztársaság és Izrael Állam közötti sokoldalú kapcsolatrendszer ápolását, támogatását, az erről szóló információk terjesztését, megismertetését a közvéleménnyel;

· a fenti célok megvalósítását vitaesetek, kulturális rendezvények, konferenciák stb. szervezésével.

 


II. AZ EGYESÜLET ADATAI

 

 

1.    Az Egyesület neve:

 

Magyar-Izraeli Baráti Társaság

Kulturális Egyesület,

Szentendre-Dunakanyar

Rövid neve: M-Iz. BT. Szentendre

2.    Az Egyesület székhelye: 2000 Szentendre, Harkály u. 10.

3.    Az Egyesület levelezési címe: 2000 Szentendre, Berek u. 22.

4.    Az Egyesület jogállása:

 

Az Egyesület a Ptk. és az Egyesülésről szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött önálló jogi személy.

 


III. TAGSÁGI VISZONY

 

 

5.    Az Egyesületbe felvételét kérheti az a 16. életévét betöltött természetes személy, aki nem áll közügyektől való eltiltás vagy cselekvőképességet kizáró gondnokság hatálya alatt, aki felvételi kérelmében az Egyesület Alapszabályát elfogadja és a tagsági viszonyból származó kötelezettségek teljesítését vállalja.

 

6.    A belépési nyilatkozatot az Elnökségéhez kell benyújtani. A tag felvételéről az Elnökség hoz határozatot. A határozatot a felvételt kérő személynek írásban vagy elektronikus úton nyolc napon belül meg kell küldeni. A határozattal szemben a felvételét kérő személy a döntés kézbesítésétől számított 30 napon belül az Elnökséghez eljuttatott írásbeli jogorvoslati kérelemmel a Közgyűléshez fordulhat.

 

7.    Az Egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg, jogaikat a tagok személyes aktivitás útján gyakorolják.

 

8.    A tagok jogai:

 

a)    tanácskozási, indítványozási és szavazati joggal részt vehetnek az Egyesület Közgyűlésén;

 

b)    a tagok bármely tisztségre választhatnak és megválaszthatók;

 

Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki

· a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és

· magyar állampolgár;

· a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

· a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.

 

c)    jogosultak részt venni az Egyesület rendezvényein;

 

d)    igénybe vehetik az Egyesület által nyújtott szolgáltatásokat;

 

e)    a tisztségviselőktől tájékoztatást kaphatnak.

 


9.    A tagok kötelességei:

 

a)    kötelesek megtartani az Alapszabály rendelkezéseit, illetőleg az Elnökség határozatait;

b)    kötelesek teljesíteni az Egyesület tevékenységével kapcsolatosan önként elvállalt feladataikat, és tőlük elvárható módon elősegíteni az Egyesület célkitűzéseinek megvalósítását;

c)    kötelesek tagdíjat fizetni.

 

A kötelezettségek megszegése, be nem tartása fegyelmi, az Egyesület céljaival ellentétes magatartás, vagy az elfogadott, alapszabályban rögzítetett célokkal szembeni fellépés etikai vétséget képezhet.

10.    A tagsági viszony megszűnik a tag:

 

a)    kilépésével;

b)    kizárásával;

c)    halálával.

 

11.    A kilépési szándékot az Elnökséghez intézett írásbeli nyilatkozattal kell bejelenteni. A tagsági jogviszony a kilépési nyilatkozat kézhezvételével szűnik meg.

 

12.    Az Elnökség kizárhatja a tagot az Egyesület soraiból az alábbi esetekben:

 

a)    a tag tevékenysége az Alapszabályba ütközik (fegyelmi és/vagy etikai vétség);

b)    a tag felszólítás ellenére tagdíjfizetési kötelezettségének három hónapja nem tesz eleget, és a felszólításban megjelölt legalább 90 napos fizetési határidő eredménytelenül telt el (fegyelmi vétség);

c)    a tag tevékenysége ellentétes az Egyesület céljaival, vagy egyébként veszélyezteti az Egyesület céljainak megvalósulását, illetve sérti annak jó hírét (etikai vétség).

 

 

A FEGYELMI ÉS/VAGY ETIKAI ELJÁRÁS

 

A fegyelmi és / vagy etikai eljárást az Elnökség bármelyik tagja, vagy a tagság legalább 25 %-át képező egyesületi tagok kezdeményezhetik az Elnökségnél. A kezdeményezést írásban kell benyújtani részletes indoklással és valamennyi kezdeményező tag aláírásával ellátva. A kezdeményezésről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Elnökségnek határozatot kell hoznia. A határozatot a bejelentők részére meg kell küldeni, amellyel szemben 15 napon belül az Elnökséghez írásban benyújtott fellebbezéssel Közgyűléshez lehet fordulni. A fellebbezők száma nem lehet kevesebb az Egyesület tagságának 25 %-ánál. Fellebbezés esetén a Közgyűlést 30 napon belül – kizárólag ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására – az Egyesület elnöke köteles összehívni.

 

Amennyiben az Elnökség a kezdeményezésnek helyt ad, a fegyelmi és/vagy az etikai vétségek kivizsgálására és a vétséggel arányos büntetés mértékére vonatkozó javaslat megtételére az Egyesület Elnöke az Elnökség egy tagjának (a bizottság elnöke) és az Egyesület legalább két tagjának részvételével alkalmi fegyelmi bizottságot jelöl ki. A kijelölés során az esetleges összeférhetetlenség fennállását egyértelműen tisztázni kell, a jelölteknek a jelölés elfogadásakor erről írásban nyilatkozniuk kell.

 

Amennyiben az Egyesület elnökségének bármely tagja érintett fegyelmi és/vagy etikai vétségben, úgy az eljáró alkalmi bizottság tagjaira vonatkozó kijelölés érdekében a Közgyűlést 30 napon belül – kizárólag ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására – az Egyesület elnöke köteles összehívni.

 

A bizottság ülései határozatképesek, ha azon a tagok legalább 50 %-a jelen van. Az ülések megtartásáról, az elfogadott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyért a bizottság elnöke a felelős. A döntéshozatal módjáról (titkos/nyílt) a bizottság jelenlévő tagjai nyílt szavazással döntenek.  A bizottság ülései nem nyilvánosak, azon a bizottsági tagokon kívül – kivéve a meghívott, tanácskozási joggal a meghallgatása idejére résztvevő szakértőn, továbbá az eljárás alá vont személy(ek) személyes meghallgatásuk alkalmával  - más nem vehet részt.  Az eljárás során az érintett személynek lehetőséget kell adni, hogy személyes meghallgatáson érdemi védekezést terjesszen elő.

 

A Bizottság írásos jelentésének figyelembe vételével az Elnökség határozatot hoz a tag

 

a)   felmentéséről;

b)   figyelmeztetéséről;

c)    megrovásáról (utolsó figyelmeztetés);

d)   kizárásáról.

 

Az Elnökségnek a fegyelmi és/vagy etikai eljárásában hozott döntését az eljárás alá vont személynek írásban meg kell küldeni, aki azzal szemben a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslati kérelemmel a Közgyűléshez fordulhat, amelyet az Elnökséghez kell benyújtani. Fellebbezés esetén a Közgyűlést 30 napon belül – kizárólag ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására – az Egyesület elnöke köteles összehívni.

 

A fegyelmi határozat vagy a tagsági viszony a jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő nappal, illetve a Közgyűlés döntésével válik jogerőssé, illetve szűnik meg.

 


IV. AZ EGYESÜLETI PÁRTOLÓ TAGSÁGI VISZONY

13.    Pártoló tagként regisztráltathatja magát az a természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság, aki elfogadja az Egyesület célkitűzéseit és vállalja, hogy tevékenységével, valamint adományával anyagilag támogatja az Egyesületet, de annak tevékenységében aktívan és rendszeresen nem kíván részt venni. A pártoló tagok alapvetően az általuk felajánlott, és az Elnökség határozatával elfogadott mértékű regisztrált támogatói díjat fizetnek, amely adománynak minősül.

 

14.    A pártoló tagok az Egyesület rendezvényein személyesen, vagy természetes személy képviselőik útján részt vehetnek. A pártoló tagok a Közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt, javaslattételi jogot gyakorolhatnak, azonban szavazati joggal nem rendelkeznek.

 

15.    A pártoló tagok az Elnökség által elfogadott, az Egyesülettel kötött megállapodásnak megfelelően vesznek részt az Egyesület munkájában.

 

16.    A megállapodásnak minden esetben minimálisan tartalmaznia kell

 

a)    természetes személy esetén:

· a pártoló tag nevét;

· lakcímét,

· személyi igazolványának számát

· a felajánlás összegét, a természetbeni támogatás tárgyát;

· a felajánlás megfizetésének, vagy a természetbeni támogatás átadásának módját és határidejét.

 

b)    jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság esetén:

· a pártoló tag cégnevét;

· a pártoló tag természetes személy képviselőjének a nevét és címét;

· székhelyét;

· adószámát;

· a regisztrált támogatói díj összegét;

· a regisztrált támogatói díj megfizetésének módját és határidejét.

 


V. AZ EGYESÜLET SZERVEI ÉS TISZTSÉGVISELŐI

 

15.    Az Egyesület testületi szervei:

 

a)    Közgyűlés;

b)    Elnökség.

 

16.    Az Egyesület tisztségviselői;

 

a)    Elnök;

b)    titkár;

c)    elnökségi tag.

 

 

 

A KÖZGYŰLÉS

17.    Az Egyesület legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a teljes jogú tagok összességéből áll. A Közgyűlést évente legalább egy alkalommal, a pénzügyi és a tevékenységi beszámoló elfogadása érdekében köteles az Elnökség összehívni, legkésőbb a tárgyév május 31-ig.

 

18.    A Közgyűlés időpontját írásban, a napirendi pontok megjelölésével és a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztés, kiegészítés, megküldésével az eseményt megelőzően úgy kell megküldeni a tagok részére, hogy azt legalább 15 nappal korábban kézhez kaphassák.

 

19.    A választásra jogosult tagok egyharmada kezdeményezésére – melyet írásban, az ok és cél megjelölésével  a kezdeményezők által aláírásukkal ellátva, közös képviselőjüket megjelölve a Elnökséghez kell eljuttatni – az Elnökség köteles 30 (harminc) napon belül Közgyűlést összehívni, melynek napirendjén kizárólag a  kezdeményezők által megjelölt napirend szerepelhet.

 

20.    A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a szavazásra jogosult tagok 50 %-ot meghaladó létszámmal képviseltetik magukat. Amennyiben a Közgyűlés tartama alatt a szavazásra jogosultak száma a minimálisan meghatározott létszám alá csökken, a Közgyűlés határozatképessége megszűnik.

 

21.    Arra az esetre, ha a Közgyűlés a megtartására eredetileg kitűzött időpontban nem lenne határozatképes, az eredetileg kitűzött időpontra szóló meghívóban legalább fél órás különbséggel második időpont is kitűzhető változatlan napirenddel, amikor a Közgyűlés a jelenlévők létszámától függetlenül is határozatképes. A közgyűlésre szóló meghívónak tartalmaznia kell a tagok tájékoztatását távolmaradásuk következményeiről és arról, hogy az a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.


 

22.    A Közgyűlés munkájában mindenki, aki a tagnyilvántartásban szerepel, részt vehet. A pártoló tagok a Közgyűlés munkájában tanácskozási joggal vehetnek részt, tehát a napirendi pontokhoz hozzászólhatnak, de szavazati joggal nem rendelkeznek.

 

23.    A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a Közgyűlés által megválasztott jegyzőkönyvvezető vezet, az Elnök és a Közgyűlés által megválasztott tag hitelesít.

 

24.    A Közgyűlés határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a kérdésről újra kell szavazni. Ismételt szavazategyenlőség esetén a kérdést elvetettnek kell tekinteni. Titkos szavazást rendelhet el a Közgyűlés az elnök előterjesztésére, vagy a jelenlévő tagok egyharmadának kezdeményezésére. Személyi kérdésekben a szavazás – az alakuló Közgyűlés kivételével - minden esetben titkosan történik.

 

25.    A Közgyűlés kizárólagos hatásköre:

 

a)    meghatározza az Egyesület céljainak főbb irányait;

b)    az Elnökség előterjesztése alapján elfogadja és módosítja az Egyesület Alapszabályát (a jelenlévő szavazásra jogosult tagság 2/3-os többséget meghaladó szavazatával);

c)    döntés új vállalkozási tevékenység indításáról;

d)    az éves pénzügyi beszámoló elfogadása;

e)    a következő  évi költségvetés megállapítása;

f)    az Egyesület éves tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása;

g)    az Egyesület pénzügyi szabályzatának elfogadása;

h)    az Egyesület felvételi szabályzatának elfogadása;

i)     az Egyesület választási szabályzatának elfogadása;

j)    döntés az Elnökség tagjai tiszteletdíjának mértékéről;

k)    elbírálja az Elnökség tagfelvétellel, illetve kizárással kapcsolatos határozatai ellen benyújtott jogorvoslati kérelmet;

l)     dönt az Egyesület feloszlásáról, más társadalmi szervezettel történő egyesüléséről, illetve szétválás kimondásáról (a jelenlévő szavazásra jogosult tagság 2/3-os többséget meghaladó szavazatával);

m)   két éves időtartamra megválasztja az Elnökség tagjait. Az alakuló Közgyűlésen megválasztásra kerülő Elnökség mandátuma a 2012. évi beszámoló elfogadásáig tart;

n)    dönt az éves tagdíj és regisztrált támogatói díj minimális mértékéről;

o)    dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály a Közgyűlés hatáskörébe utal.

 

 


Az Elnökség

26.    Az Egyesület vezetésével kapcsolatos feladatokat az Elnökség látja el. Az Elnökség ügyrendjét maga állapítja meg.

 

27.    Az Elnökség tagjai: az elnök, a titkár, és az elnökségi tag.

 

28.    Az Elnökség üléseit az elnök a meghívónak az Elnökség tagjai számára írásban vagy elektronikus úton történő megküldésével hívja össze. A meghívóban az ülés helyét, időpontját és napirendjét fel kell tüntetni. Öt napon belüli időpontra össze kell hívni az elnökségi ülést az elnökségi tagok egyharmadának kérésére. Az elnökségi ülés határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. Az Elnökség határozatait általában nyílt szavazással, egyszerű többséggel hozza. Az Elnökség személyi kérdésekben titkos szavazással dönt.

 

29.    Az Elnökség feladatai:

 

a)    ellátja az Egyesület vezetésével kapcsolatos feladatokat;

b)    első fokon dönt a tagfelvételi és kizárási kérdésekben;

c)    tudomásul veszi a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;

d) beszámol a két Közgyűlés közötti időszakban végzett tevékenységéről Közgyűlésnek;

e) az Egyesület éves költségvetésének összeállítása és a Közgyűlés elé terjesztése elfogadásra (megállapításra);

f)    javaslattétel az Elnökség tagjai tiszteletdíjának mértékéről, és a Közgyűlés elé terjesztése elfogadásra;

g)    az Egyesület pénzügyi szabályzatának összeállítása, és a Közgyűlés elé terjesztése elfogadásra;

h)    az Egyesület felvételi szabályzatának összeállítása, és a Közgyűlés elé terjesztése elfogadásra;

i)     az Egyesület választási szabályzatának összeállítása, és a Közgyűlés elé terjesztése elfogadásra;

j)    az Egyesület éves pénzügyi beszámolójának összeállítása, és a Közgyűlés elé terjesztése elfogadásra;

k)    az Egyesület elnökének felhatalmazása 100.000,- Ft-nál (egyszázezer forintnál) nagyobb kötelezettségvállalás aláírására;

l)     az Egyesület elnökének felhatalmazása 100.000,- Ft-nál (egyszázezer forintnál) nagyobb adomány elfogadására az egyesület számára.

 

30.    Az Elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály nem utal A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe.

 


31.    Az elnök feladatai:

a)    az Egyesület képviselete;

b)    az elnökségi ülések összehívása és levezetése;

c)    az Egyesület működésének irányítása

d)    pénzügyi kifizetéseket (átutalások) önállóan, illetve a pénztári bizonylatokat utalványozóként aláírja, illetve mást utalványozási jogkörrel ruházhat fel;

e)    gondoskodik a tagnyilvántartás naprakész állapotban tartásáról;

f)    az elnök az Egyesület eseti képviseletére, konkrét feladat és hatáskör rögzítésével, írásban bármely tagot, vagy a tagokból maximum háromtagú munkacsoportot felhatalmazhat, de erről az Elnökség tagjait legkésőbb 48 órán belül, a tagságot a legközelebbi Közgyűlés alkalmával köteles tájékoztatni.

 

32.    Az elnök általános helyettese a titkár.

 

33.    A titkár feladata:

a)    az operatív ügyek intézése;

b)    az elnökségi ülések és a Közgyűlés szabályszerű előkészítése;

c)    vezeti a tagdíjak megfizetéséről szóló nyilvántartást, azt legkésőbb Közgyűlés tartása előtt 15 (tizenöt) nappal a tagokkal egyezteti;

d)    vezeti az elnökségi ülések jegyzőkönyvét;

e)    vezeti a határozatok tárát.

 

34.    Az elnökségi tag részt vesz az elnökségi munkában, döntéshozatalban.

 

35.    Az Egyesület

· vállalkozási tevékenységet csak az Alapszabályban foglalt céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez;

· gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja;

· közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatása nem nyújt, és tőlük támogatást nem fogad el.

36.    Az egyesület vagyona az egyesülésről szóló 1989. évi II. tv (Etv.). 20. §-ában foglaltak szerinti megszűnése esetén – a hitelezők kielégítése után – az Etv. 21. § (1) bekezdésének megfelelően a Magyar-Izraeli Baráti Társaságok Országos Szövetségét illeti meg.

 

AZ EGYESÜLET TAGJAIRÓL KÉSZÜLT NYILVÁNTARTÁS / MELY NEM NYILVÁNOS/ AZ ALAPSZABÁLY MELLÉKLETÉT KÉPEZI.

 


VI. AZ EGYESÜLETEN BELÜLI VÁLASZTÁS SZABÁLYAI

37.    Az Egyesület tisztségviselőinek, az Elnökség tagjainak a megválasztása nyílt jelölés, vagy pályázás és titkos szavazás útján történik.

 

38.    A jelölésre vagy Jelölőbizottság, vagy a választásra jogosult testület (Közgyűlés) jelenlévő tagjainak egyharmada jogosult.

 

39.    Az Egyesületen belüli választások részletes szabályait a választási szabályzat tartalmazza.

 

VII. AZ EGYESÜLET GAZDÁLKODÁSA

40.    Az Egyesület bevételei:

a)    tagdíjak;

b)    állami költségvetésből juttatott támogatás;

c)    jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok és magánszemélyek vagyoni hozzájárulása, ideértve a pártoló tagok által fizetett díjakat is;

d)    Az Egyesület gazdálkodó tevékenységéből származó bevétel;

e)    Az Egyesület által alapított gazdasági társaság adózott nyeresége;

f)    egyéb bevételek.

 

41.    Az Egyesület költségvetési szervtől, továbbá állami vállalattól, állami részvétellel működő gazdasági társaságtól, közvetlen költségvetési támogatásban vagy költségvetési szervi támogatásban részesülő alapítványtól, más államtól származó, továbbá névtelen adományozótól származó vagyoni hozzájárulást nem fogadhat el.

 

42.    Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása: Az Egyesület pénzeszközeinek célszerű felhasználására éves költségvetést készít. A következő évre szóló költségvetést és az előző év gazdálkodásáról szóló beszámolót az elnök terjeszti a Közgyűlés elé jóváhagyás végett. Az Egyesület éves beszámolójának elfogadása olyan időben történik, hogy annak közzététele a tárgyévet követő év április 30. napjáig megtörténjen.

 

43.    Az Elnökség nyilvánosságra hozza az Egyesület költségvetésének, a költségvetés módosításának és a költségvetési beszámolónak a legfontosabb adatait.

 

Ezt az Alapszabályt a Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület, Szentendre-Dunakanyar legfelsőbb szerve (Közgyűlése) Szentendrén, 2012. április 18. napján elfogadta.

Vajda János

elnök