Működési Szabályzat 2012.04.18

 

AZ ELNÖKSÉG MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

 

Az Elnökség Működési Szabályzatának (EMSz.) kialakításakor az Egyesület érvényes Alapszabályában az Elnökség hatáskörébe utalt ügyekből, és az elnökségi tagok nevesített feladataiból indultunk ki, figyelemmel az Alapszabály egyéb, az Egyesület működését meghatározó előírásaira is.

1.        FELADATKÖRÖK

1.1.       AZ  ELNÖK FELADATAI

 

1.1.1.  Ellátja az Egyesület képviseletét, azaz

 

- azokon a fórumokon, ahol – az Elnökség többi tagjával történt előzetes egyeztetés alapján – az Egyesület képviselete indokolt, azt személyesen képviseli, vagy erre felhatalmazást ad valamelyik egyesületi tag számára;

- az Egyesület képviseletében szerződéseket egyedül ír alá, az aláírási címpéldánynak megfelelően;

- akadályoztatása esetén (betegség, szabadság, tartós távollét) aláírásra is jogosult helyettese az Egyesület titkára.

 

1.1.2.  Irányítja az Elnökség tevékenységét, azaz

 

- gondoskodik az elnökségi ülések megtartásáról;

- gondoskodik a döntéselőkészítő anyagok elkészítéséről, azok tervezeteit jóváhagyja;

- vezeti az elnökségi üléseket.

 

1.1.3.  Felelős

 

- az éves Közgyűlések összehívásáért az Alapszabály rendelkezései szerint;

- az éves Közgyűlés napirendi pontjainak előkészítéséért, különös tekintettel

o az Egyesület tevékenységéről szóló éves beszámoló elkészítéséért;

o a tárgyévi pénzügyi beszámoló összeállításáért;

o a következő évi költségvetés összeállításáért

- a rendkívüli Közgyűlés összehívásáért az Alapszabály rendelkezései szerint;

- a tagnyilvántartás naprakész állapotban tartásáért.

 

 


1.1.4.  A tulajdonosi jogokat gyakorolja a részben vagy egészben az Egyesület tulajdonát képező vállalkozásokban, azok igazgatóságában.

 

1.1.5.  A munkáltatói jogokat gyakorolja a részben vagy egészben az Egyesület tulajdonát képező vállalkozásokban a vállalkozás alapító okiratában meghatározott munkavállalók felett.

 

1.1.6.  A kinevezési jogokat gyakorolja a részben vagy egészben az Egyesület tulajdonát képező vállalkozások felügyelő bizottsági tagjaival kapcsolatban.

1.1.7.  Egyéb tevékenységek keretében

 

-   konkrét feladat és hatáskör rögzítésével, írásban bármely tagot, vagy a tagokból maximum háromtagú munkacsoportot felhatalmaz;

- pénzügyi kifizetéseket (átutalások) önállóan, illetve a pénztári bizonylatokat utalványozóként aláírja. A pénzügyi bizonylatokon jogosultként/felvevőként és utalványozóként egyszerre nem szerepelhet.

 

1.2.       a  titkár  feladatai

 

1.2.1.  Alapfeladata, az Egyesület operatív ügyeinek intézése (ügyvezetés) keretében

 

- szervezi a formális elnökségi ülések megtartását, gondoskodik az elnökségi ülés idejének, helyének és napirendjének az Egyesület honlapján történő közzétételéről;

- vezeti a formális elnökségi ülések jegyzőkönyvét;

- elkészíti az informális elnökségi ülések emlékeztetőjét;

- vezeti a határozatok tárát;

- kezeli az Egyesület pénzeszközeit, ezen belül a pénztárat (pénztáros);

- gondoskodik a folyamatos könyvvezetésről, a havi és éves számviteli és pénzügyi zárlati munkákról;

- vezeti az Egyesület eszközeinek éves leltározását;

- összeállítja az Egyesület tárgyévi pénzügyi beszámoló-tervezetét;

- összeállítja az Egyesület következő évi költségvetés-tervezetét;

- gondoskodik az Egyesület akciótervének folyamatos karbantartásáról;

- vezeti a tagdíjnyilvántartást;

- közreműködik az Egyesület éves rendes és/vagy rendkívüli Közgyűlésének előkészítésében.

 

1.2.2   Szabályozási feladatok keretében

 

- gondoskodik az Egyesület pénzügyi szabályzata tervezetének összeállításáról, annak elfogadását követően a szükséges korrekciókra javaslatot tesz;

- gondoskodik az Egyesület felvételi szabályzata tervezetének összeállításáról; annak elfogadását követően a szükséges korrekciókra javaslatot tesz;

- gondoskodik az Egyesület választási szabályzata tervezetének összeállításáról, annak elfogadását követően a szükséges korrekciókra javaslatot tesz.

 

1.2.3.  Helyettesítési feladatai

Az Elnök akadályoztatása esetén (betegség, szabadság, tartós távollét) annak aláírásra is jogosult helyettese.

 

 

1.2.4.  Egyéb tevékenységek keretében

 

Pénzügyi kifizetéseket (átutalások) – helyettesítési jogkörében eljárva - önállóan, a pénztári bizonylatokat kiállítóként aláírja.

 

1.3.       az elnökségi tag feladatai

 

1.3.1   Szóvivői feladatok keretében

 

- folyamatos kapcsolatot tart a helyi, a regionális és az országos sajtóorgánumokkal, azokat – az Elnökség előzetes tájékoztatása mellett - rendszeresen ellátja az Egyesületről szóló információkkal;

- az Egyesület által közzétételre javasolt állásfoglalások, nyilatkozatok tervezetét elkészíti, és az Elnökség elé terjeszti;

- szerkeszti az Egyesület honlapját.

 

1.3.2.  Etikai feladatai

 

Amennyiben kizáró és/vagy összeférhetetlenségi okok nem tiltják, vezeti az Elnök által kijelölt eseti Etikai Bizottságot.

 

1.3.3.  Egyéb tevékenységek keretében

 

- az Elnök részére történő pénzügyi kifizetések esetén utalványozóként jár el;

- a Titkár akadályoztatása esetén (betegség, szabadság, tartós távollét) a pénztári bizonylatokat kiállítóként aláírja.

 

2.        Az elnökségi DÖNTÉSHOZATAL RENDJE

 

2.1.       az elnökség ülései

 

2.1.    Az Elnökség az elnökségi üléseken hozott döntéseiről határozatot hoz.

 

2.2.    Az Elnökség üléseket legalább havonta egyszer tart.

 

2.3.    Az elnökségi ülések

- nyilvánosak, ezért

- a helyét, idejét, napirendjét az Egyesület honlapján kellő időben (minimum 3 nappal előbb) közzé kell tenni a napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos anyagokkal együtt;

 

2.4.    Az elnökségi ülés határozatképes, ha azon legalább két elnökségi tag jelen van.

 

2.5.    Az Elnökség a határozatait nyílt szavazással hozza meg.

 

2.6.    Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, abban a határozatokat, a szavazás eredményét, az elnökségi tagok szavazásának módját (igen/nem) rögzíteni kell, kivéve, ha a szavazás egyhangú. Az elnökségi ülésről készült jegyzőkönyvet és határozatokat az Egyesület honlapján közzé kell tenni.

 

 


2.7.    Az elnökségi ülések kötelező napirendi pontjai:

o tagsággal kapcsolatos kérdések (tagfelvételi kérelmek, kilépések, tagdíjfizetés stb.);

o az Egyesület pénzügyi helyzetének értékelése;

o az Egyesület akciótervének értékelése.

o az előző elnökségi ülés határozatainak végrehajtásával kapcsolatos értékelés.

 

 

3.        A KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS RENDJE

 

3.1.    Az Egyesület működésével kapcsolatos kötelezettségeket írásbeli megállapodás (szerződés) keretében vállal. A szóbeli megállapodások érvénytelenek.

 

3.2.    A megállapodások tervezetét elsősorban az Egyesület titkára köteles elkészíteni, de erre a feladatra az Elnök bármelyik más egyesületi tagot, vagy külső szakértőt kijelölhet, azzal megbízhat.

 

3.3.    A megállapodás-tervezeteket aláírás előtt elnökségi ülésen kell jóváhagyni, és az Elnököt, vagy az általa kijelölt személyt az aláírásra felhatalmazni.

 

3.4.    Fizetési kötelezettséggel járó megállapodást csak akkor lehet megkötni, ha annak pénzügyi fedezete egyértelműen biztosított.

 

3.5.    Kötelezettségvállalással járó megállapodásnak számít az a megállapodás is, amelyben az Egyesület bármilyen ellenszolgáltatás fejében adományt fogad el.

 

3.6.    Az Egyesület által kötött megállapodásokba (szerződésekbe) az Egyesület tagjai korlátozás nélkül betekinthetnek.

 

 

Szentendre, 2012. április 18.

Koródi Péter         Vajda János         Szegő András

titkár                     elnök               elnökségi tag