Alakuló közgyűlés 2012.04.18

JEGYZŐKÖNYV

 

Készült

a Magyar-Izraeli Baráti Társaság,

Kulturális Egyesület

helyi szervezetének alakuló közgyűléséről

Felvéve:                   2012. április 18.-án

Helyszín:                  Szamos Marcipán Cukrászda, emeleti terem

(2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 14.)

Jelen vannak:         a jelenléti ív szerint, amely jelenléti ív a jelen jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi

 

17:30 – 18:05              REGISZTRÁCIÓ

A regisztráció során a jelenléti ívet aláírók, akik ezzel egyben szervezetbe tagként történő belépésüket is kinyilvánították, a szavazásra jogosító kártyát is kaptak. Összesen 10 (tíz) darab szavazókártya került kiosztásra.

 

A helyszínen a szervezők által - a meghívottaktól előzetesen beérkezett észrevételek figyelembevételével - összeállított egyesületi Alapszabály-tervezet kifüggesztésre került, a résztvevők a javasolt napirendi pontokról, illetve az azokhoz kapcsolódó határozati javaslatokról írásos dokumentumot kaptak.

 


18:05 – 18:10             MEGNYITÓ

Vajda János, mint az egyik szervezője az eseménynek, köszöntötte a résztvevőket, és megköszönte a konstruktív együttműködést a megismételt alakuló közgyűlés megtartása érdekében. Néhány szóban összefoglalta a Magyar-Izraeli Baráti Társaság helyi szervezete megalapításának előzményeit és ismertette az Egyesület nyilvántartásba vételével kapcsolatban eddig történteket, külön kitérve a Pest Megyei Főügyészség fellebbezésére, majd az alakuló Közgyűlés levezetésére felkérte Koródi Pétert.

 

18:10 – 18:15             A REGISZTRÁCIÓ EREDMÉNYÉNEK ISMERTETÉSE

 

A jelenléti ívet a megjelentek közül 10 (tíz) fő írta alá, egyben kifejezte ezzel a Magyar-Izraeli Baráti Társaság helyi szervezetébe való belépési szándékát. A jelenléti ívet aláíró alapító tagok neve egyenként felolvasásra került.

 

 

18:15 – 18:20             A NAPIRENDI PONTOK MEGSZAVAZÁSA

A korábban a jelenlévők részére eljuttatott napirendi pontokra vonatkozó javaslat a következő volt:

 

1.         Az Egyesület megalakulásának kimondása

2.         Ügyrendi kérdés eldöntése a szavazás módjáról

3.         Az alkalmi tisztségviselők megválasztása

4.         Az Alapszabály elfogadása

5.         Az Egyesület képviseleti és vezető szervének megválasztása

5.1.      A jelöltek listájának megszavazása

5.2.      A 3 tagú elnökség tagjainak egyenkénti megválasztása

6.         Az Egyesület vezető tisztségviselői tiszteletdíjának meghatározása

7.         Az éves tagdíj mértékének meghatározása

Miután a jelenlévőktől további napirendi pontokra, illetve a javasolt napirendi pontok módosítására javaslat nem érkezett, ezért határozathozatal következett.

 

1. sz. határozat:

A közgyűlés a javasolt napirendi pontokat változatlan tartalommal elfogadja.

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

 

 


18:20 – 18:30             AZ EGYESÜLET MEGALAKULÁSÁNAK KIMONDÁSA

 

Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény (a továbbiakban: Ejtv.) 3. § (4) bekezdése szerint a társadalmi szervezet megalapításához legalább tíz fő szükséges. A jelenlévők létszáma (a jelenléti ív) alapján ez a feltétel teljesült.

 

2. sz. határozat:

 

A Magyar-Izraeli Baráti Társaság, Kulturális Egyesület helyi szervezetének megalakítására megjelent 10 (tíz) fő alapító tag az Egyesületet a mai napon megalakítja.

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

 

18:30 – 19:35              AZ ALAPSZABÁLY ELFOGADÁSA, AZ EGYESÜLET KÉPVISELETI ÉS VEZETŐ SZERVEINEK MEGVÁLASZTÁSA

Ügyrendi kérdésként tárgyalta a Közgyűlés, hogy a további napirendi pontok megvitatását követően a határozatokat a jelenlévők nyílt, vagy titkos szavazással fogadják el.

3. sz. határozat:

A Közgyűlés határozata értelmében a mai napon tárgyalandó valamennyi napirendi ponttal kapcsolatban a határozathozatal nyílt szavazással történik.

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

 

Az alakuló Közgyűlés alkalmi tisztségviselőire Koródi Péter, a következők szerint tett javaslatot:

 

Jegyzőkönyvvezető:                Gálos Anna     alapító tag

Jegyzőkönyv hitelesítő:          Vajda Jánosné alapító tag

Szavazatszámláló                   András Edit     alapító tag

4. sz. határozat:

A Közgyűlés a javasolt személyeket vita nélkül a tisztségekre megválasztotta.

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

Ezt követően került sor az Ügyészség észrevételeinek figyelembevételével módosított Alapszabály-tervezet vitájára és elfogadására. Az alapszabály-tervezetet a jelenlévők pontonként vitatták meg, és fogadták el, majd a teljes Alapszabály elfogadásáról végszavazással döntöttek.

 

Az Egyesület végleges neveként a

 

Magyar-Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület,

Szentendre-Dunakanyar

 

változat került elfogadásra. Az elnevezésben szereplő Szentendre név használatához Szentendre Város Önkormányzata Polgármestere a 03-517-2/2011. sz. határozatával hozzájárult.

 

Az Egyesület jogosult használni a M-Iz. BT.,- Szentendre rövidített elnevezést is.

 

Az Egyesület székhelye:         2000 Szentendre, Harkály u. 1/C.

Az Egyesület levelezési címe: 2000 Szentendre, Berek u. 22.

Az Alapszabály további pontjai a javaslat szerinti tartalommal kerültek elfogadásra.

5. sz. határozat:

Az Alapszabályt a Magyar Izraeli Baráti Társaság Kulturális Egyesület – Szentendre-Dunakanyar legfelsőbb szerve (Közgyűlése) a lefolytatott vita alapján Szentendrén, 2012. április 18. napján elfogadta.

 

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

Az elfogadott Alapszabály értelmében az Egyesület két évre (2013. május 31-ig) 3 fős Elnökséget köteles választani. Koródi Péter felkérte Gálos Jenőt, hogy ismertesse az elnökségre vonatkozó személyi javaslatokat.

 

Gálos Jenő elmondta, hogy Koródi Péterrel közösen kérték ki a közgyűlés előkészítése során a belépni szándékozók véleményét, akik egyetértettek azzal, hogy az Egyesület megalakulását előkészítő, a célokat meghatározó, az alapszabály-tervezetet összeállító, a helyi zsidó közösség összefogásában eddig is aktívan közreműködő személyek legyenek a megalakuló Egyesület első vezetői.

 

Az elnökség tagjaira a következő személyi javaslatok érkeztek:

 

Koródi Péter

Szegő András

Vajda János

 

A jelöltek néhány szavas bemutatkozása után – miután további személyi javaslat nem érkezett - a jelenlévők a jelölő listáról szavaztak:

 

6. sz. határozat:

A Közgyűlés Koródi Péter, Szegő András és Vajda János jelölő listára kerülését elfogadja:

 

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

Ezután a jelölő listán szereplő személyek megválasztásáról a Közgyűlés a jelöltekről – a listán szereplő sorrendben – egyenként történő szavazással döntött.

 

7. sz. határozat:

A Közgyűlés Koródi Pétert elnökségi taggá megválasztja.

 

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

8. sz. határozat:

A Közgyűlés Szegő Andrást elnökségi taggá megválasztja.

 

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

9. sz. határozat:

A Közgyűlés Vajda Jánost elnökségi taggá megválasztja.

 

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

 


Az Elnökség tagjainak tiszteletdíjára vonatkozó javaslatot, mely szerint az Elnökség tagjai (vezető tisztségviselői) tiszteletdíjban nem részesülnek, a Közgyűlés vita nélkül elfogadta.

 

10. sz. határozat:

A Kulturális Egyesület vezető tisztségviselői feladatuk ellátásáért tiszteletdíjban nem részesülnek.

 

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

A Kulturális Egyesület tagsági díjára javasolt két változat közül a Közgyűlés a 11. sz. határozat szerinti változatot fogadta el:

 

11. sz. határozat:

A Közgyűlés úgy határoz, hogy 2012. évre vonatkozó tagsági díjat 500,-  (ötszáz) Ft/hó/fő összegben állapítja meg. Az első havi tagdíjat 2012. május 15-ig készpénzben kell megfizetni.

 

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

12. sz. határozat:

A Közgyűlés úgy határozott, hogy a pártoló tagok által fizetett regisztrált támogatói díj mértékéről és módjáról (pénzbeni/természetbeni) az Egyesület tevékenységét adományával támogató természetes és nem természetes/jogi személyiségű pártoló tagjával az Elnökség jogosult megállapodni. A megállapodásról az Elnökség köteles a Közgyűlést utólag tájékoztatni. A megállapodás minden dokumentuma nyilvános.

A szavazás eredménye: Igen                 10        szavazat

Nem                0          szavazat

Tartózkodott   0          szavazat

 

Ezt követően Vajda János méltatta a sikeres megalakulást, megköszönte az Elnökség nevében a bizalmat és Közgyűlést berekesztette. A 10 db szavazókártya hiánytalanul leadásra került.

K.m.f.

 

Gálos Anna                                                                                           Vajda Jánosné

jegyzőkönyvvezető                                                                       a jegyzőkönyv hitelesítője

Vajda János

elnök

 

Ha szeretne hozzászólást írni, kérem jelentkezzen be a Főoldalon a Belépés nevű modulban!