Fegyelmi és/vagy etikai eljárás

A FEGYELMI ÉS/VAGY ETIKAI ELJÁRÁS

 

A fegyelmi és / vagy etikai eljárást az Elnökség bármelyik tagja, vagy a tagság legalább 25 %-át képező egyesületi tagok kezdeményezhetik az Elnökségnél. A kezdeményezést írásban kell benyújtani részletes indoklással és valamennyi kezdeményező tag aláírásával ellátva. A kezdeményezésről annak kézhezvételétől számított 15 napon belül az Elnökségnek határozatot kell hoznia. A határozatot a bejelentők részére meg kell küldeni, amellyel szemben 15 napon belül az Elnökséghez írásban benyújtott fellebbezéssel Közgyűléshez lehet fordulni. A fellebbezők száma nem lehet kevesebb az Egyesület tagságának 25 %-ánál. Fellebbezés esetén a Közgyűlést 30 napon belül – kizárólag ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására – az Egyesület elnöke köteles összehívni.

 

Amennyiben az Elnökség a kezdeményezésnek helyt ad, a fegyelmi és/vagy az etikai vétségek kivizsgálására és a vétséggel arányos büntetés mértékére vonatkozó javaslat megtételére az Egyesület Elnöke az Elnökség egy tagjának (a bizottság elnöke) és az Egyesület legalább két tagjának részvételével alkalmi fegyelmi bizottságot jelöl ki. A kijelölés során az esetleges összeférhetetlenség fennállását egyértelműen tisztázni kell, a jelölteknek a jelölés elfogadásakor erről írásban nyilatkozniuk kell.

 

Amennyiben az Egyesület elnökségének bármely tagja érintett fegyelmi és/vagy etikai vétségben, úgy az eljáró alkalmi bizottság tagjaira vonatkozó kijelölés érdekében a Közgyűlést 30 napon belül – kizárólag ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására – az Egyesület elnöke köteles összehívni.

 

A bizottság ülései határozatképesek, ha azon a tagok legalább 50 %-a jelen van. Az ülések megtartásáról, az elfogadott határozatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyért a bizottság elnöke a felelős. A döntéshozatal módjáról (titkos/nyílt) a bizottság jelenlévő tagjai nyílt szavazással döntenek.  A bizottság ülései nem nyilvánosak, azon a bizottsági tagokon kívül – kivéve a meghívott, tanácskozási joggal a meghallgatása idejére résztvevő szakértőn, továbbá az eljárás alá vont személy(ek) személyes meghallgatásuk alkalmával  - más nem vehet részt.  Az eljárás során az érintett személynek lehetőséget kell adni, hogy személyes meghallgatáson érdemi védekezést terjesszen elő.

 

A Bizottság írásos jelentésének figyelembe vételével az Elnökség határozatot hoz a tag

 

a)   felmentéséről;

b)   figyelmeztetéséről;

c)    megrovásáról (utolsó figyelmeztetés);

d)   kizárásáról.

 

Az Elnökségnek a fegyelmi és/vagy etikai eljárásában hozott döntését az eljárás alá vont személynek írásban meg kell küldeni, aki azzal szemben a döntés kézbesítésétől számított 15 napon belül írásbeli jogorvoslati kérelemmel a Közgyűléshez fordulhat, amelyet az Elnökséghez kell benyújtani. Fellebbezés esetén a Közgyűlést 30 napon belül – kizárólag ennek a napirendi pontnak a megtárgyalására – az Egyesület elnöke köteles összehívni.

 

A fegyelmi határozat vagy a tagsági viszony a jogorvoslati határidő eredménytelen elteltét követő nappal, illetve a Közgyűlés döntésével válik jogerőssé, illetve szűnik meg.